Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Atbalsta saņēmējs

Pārstrādes saimnieciskās darbībās veicējs – juridiska persona, kura lauksaimniecības produktu pārstrādes saimnieciskās darbības veicēja statusā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi;

Jauns pārstrādes saimnieciskās darbības veicējs  – juridiska persona, kas ražo primāro lauksaimniecības produkciju un plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, pārstrādājot vismaz 70 procentu no saražotās primāro lauksaimniecības produktu apjoma;

Ražotājs mājas apstākļos – juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos;

Kooperatīvā sabiedrība, jauna kooperatīvā sabiedrība un kooperatīvu sabiedrību apvienība, kura lauksaimniecības produktu pārstrādes saimnieciskās darbības veicēja statusā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai plāno to uzsākt.

Projekta summa

neto apgrozījumu* X 5 **

*no lauksaimniecības produktu pārstrādes pēdējā noslēgtajā gadā

**neattiecas uz kooperatīvajām sabiedrībām

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs:

 • pārstrādes saimnieciskās darbības veicējam – 5 000 000 euro;
 • pārstrādes saimnieciskās darbības veicējam, kura pamatdarbība ir lauksaimniecības produktu pārstrāde – 7 000 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos – 100 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos, ja līdz ar projekta īstenošanu reģistrējas/ atzīstas par pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju – 300 000 euro;
 • lauku saimniecībai jauna pārstrādes saimnieciskās darbības veicēja izveidošanai – 2 000 000 euro;
 • jaunai kooperatīvai sabiedrībai – 5 000 000 euro.

Atbalstāmās izmaksas

Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, tajā skaitā atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtas, izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas;

Lauksaimniecības produkcijas pārstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo pārbūve un atjaunošana.

Atbalsta intensitāte

30% līdz 40% – pamata atbalsta intensitāte.

Par 10% palielina atbalsta intensitāti  atbalsta pretendentiem:

 • kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
 • kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr.600 11. pielikumu);
 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %);
 • kuru projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 12.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %);
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija;
 • ja, īstenojot projektu, pārstrādei vismaz 80 % apmērā tiek izmantota atbalsta pretendenta saražotā izejviela.

Esošajiem ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei:

 • 50% – ar kopējo apgrozījumu līdz 70 000 euro;
 • 40% – ar kopējo apgrozījumu no 70 001 euro līdz 200 000 euro.

Projekta īstenošana republikas pilsētās

Projektu var īstenot republikas nozīmes pilsētās, ja pretendents pirms projekta iesniegšanas ir noslēdzis sadarbības līgumu par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās pretendenta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

 • 40 procenti (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā;
 • 30 procenti (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;
 • 50 procenti (milti) maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem;
 • 70 procenti pārējos sektoros.