Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsta saņēmējs

Lauku saimniecība, kuras kopējais neto apgrozījums no lauksaimniecības pēdējā noslēgtajā gadā ir vismaz 4000 euro

Kooperatīvā sabiedrība, kooperatīvu sabiedrību apvienība vai jauna kooperatīvā sabiedrība (izveidota pēc 01.01.2021.)

Valsts zinātniskā institūcija (lauksaimniecības produkcijas ražotājs)

Attiecināmo izmaksu apjoms

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, ņemot vērā noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju:

  • vairāk par piecām reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir līdz 70 000 euro;
  • vairāk par trīs reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir lielāks par 70 000 euro.

Atbalstāmās izmaksas

  • Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu un datorprogrammu iegāde. Tai skaitā tehnika, iekārtas un aprīkojums atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai saimniecības pašpatēriņam – elektroenerģijas ražošana izmantošanai esošās un jaunās ražošanas būvēs, dzesēšanai, elektroapgādei. Tehnika, iekārtas un aprīkojums atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai saimniecības pašpatēriņam ietverama attiecināmajās izmaksās, ja elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz saimniecības elektroenerģijas pašpatēriņu iepriekšējā kalendāra gadā vai ja atbalsta saņēmējs var pamatot plānoto elektroenerģijas patēriņa palielinājumu;
  • Jaunas būvniecības un pārbūves izmaksas. Tai skaitā apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu ierīkošanas izmaksas, teritorijas labiekārtošanas izmaksas (teritorijas asfaltēšana vai cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošana), laukumu un pievedceļu būvniecības izmaksas, elektrības pieslēguma izmaksas, dziļurbuma un ūdens rezervuāra ierīkošanas izmaksas, lai nodrošinātu lopkopības saimniecības darbību un laistīšanu augļkopībā, dārzeņkopībā un dekoratīvo augu nozarē.

Atbalsta apjoms

Atbalsta apjoms ir 20% – 70% (pamatlikme ar papildus intensitāti)

50 % – būvniecībai, (jaunajiem lauksaimniekiem un Īpaši atbalstāmās teritorijas – 60%)

50 % – tehnikai un iekārtām,

70 % – ar vides mērķi saistītajos specifiskos gadījumos:

  • mitrzemju izveidei barības vielu noteces mazināšanai;
  • laistīšanas sistēmām, pretsalnas un pretkrusas sistēmām dārzkopībā;
  • Kūtsmēslu krātuves būvniecībai vai pārbūvei;
  • Ilggadīgo stādījumu ierīkošanai vēsturiski izmantoto kūdras ieguvju rekultivācijai, tostarp organiskajās augsnēs.