Lielo un vidējo komersantu investīciju aizdevumi ar kapitāla atlaidi

Atbalsta apraksts

Atbalsta programmas ietvaros Altum vidējiem un lieliem komersantiem izsniegs investīciju aizdevumu līdz 30% apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 000 euro apmērā, un ievērojot pieļaujamās atbalsta intensitātes.

Altum izsniegtajam aizdevumam var tikt piemērota kapitāla atlaide, kas ir Altum izsniegtā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums. Kapitāla atlaide līdz 100% no Altum aizdevuma tiek piemērota, ja komersants investīciju projekta pēcuzraudzības posmā izpilda LIAA atlasē pieteiktos rādītājus par eksporta apjomu, radītajām darba vietām, darba samaksu, ieguldījumu pētniecībā un attīstībā un investīciju projektā veikto ieguldījumu īpatsvaru zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā.

Atbalsta apjoms

Minimālā projekta  summa ir 10 000 000 EUR

Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte projektiem (līdz 50 000 000 EUR ) no projekta attiecināmām izmaksām ir:

  • Rīgā un Pierīgas reģionā ir 30 % (lielajiem komersantiem) vai 40 % (vidējiem komersantiem);
  • Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā ir 40 % (lielajiem komersantiem) vai 50 % (vidējiem komersantiem).

Attiecināmās izmaksas

Investīcijas ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai (materiālajos un nemateriālajos aktīvos, t.sk., iekārtas, būvniecība un nekustamā īpašuma iegāde līdz 40% no projekta attiecināmām izmaksām).

Programmas ietvaros netiek finansēti apgrozāmie līdzekļi, PVN, projekta sagatavošanas darbi, transportlīdzekļu iegāde, kā arī tādi investīciju projekti, kas ir uzsākti pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas Altum.

Altum aizdevuma termiņš ir līdz 20 gadiem, bet nepārsniedzot aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku/ amortizācijas termiņu

Sasniedzamie rezultāti pēc projekta

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 miljoni eiro gadā.

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 tūkstošiem eiro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi.

Komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī ir vismaz 250 tūkstoši eiro gadā.

Vismaz 20 % no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā.