Atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai

Atbalsta saņēmējs: 

 • komersants vai komersanta saistītās personas eksportē vismaz 51 % no saražotā;
 • komersanta eksporta apjoms pēdējā noslēgtā finanšu gada laikā ir vismaz 1 000 000 euro.

Aizdevuma un atbalsta apmērs

Atbalsts dod iespēju komersantiem saņemt aizdevumu (vai paralēlo aizdevumu) no ALTUM attiecināmo izmaksu segšanai.
➔ Maksimālais aizdevuma izmērs ir 5 000 000 EUR.
Līdz pat 30% no šāda aizdevuma pamatsummas varēs tikt dzēsta kā kapitāla atlaide.
➔ Maksimālais kapitāla atlaides izmērs ir 1 500 000 EUR

Atbalstu var saņemt par sekojošām izmaksām:

 • Būvdarbu veikšana nedzīvojamās ēkas un noliktavas norobežojošajās konstrukcijās;
 • Nedzīvojamās ēkas, noliktavas un ražošanas teritorijas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide;
 • Energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana;
 • Sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskiem procesiem;
 • Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
 • Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve;
 • Autoruzraudzība un būvuzraudzība;
 • Būvlaukuma teritorijas sakārtošana;
 • Jauna, rūpnieciski ražota M1 kategorijas transportlīdzekļa iegādei.

Atbalstu var saņemt par atjaunojamo energoresursu ieviešanu:

 • Saules un vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
 • Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana, tai skaitā siltumsūkņu (gaiss, ūdens, zeme) un cietās biomasas tehnoloģiju ieviešana, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 41. panta 2. un 3. punktus;
 • Biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes iegūšanu no izejvielām;
 • Sistēmas pieslēguma ierīkošanas vai pārbūves izmaksas, kas nepieciešamas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai elektroenerģijas sistēmai;
 • Citu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kā arī ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības izmaksas.